Cantinele de ajutor social

Serviciul Cantine de ajutor social

 

Ce este cantina de ajutor social?

Cantinele de ajutor social sânt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile. Cantinele de ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale.

Serviciile prestate de cantinele de   ajutor social

Cantinele de ajutor social prestează următoarele servicii sociale:

 • prepararea şi servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a prînzului);
 • aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei, cu produse agroalimentare de bază la preţurile lor de achiziţie;

transportarea gratuită la domiciliu a hranei (persoanelor socialmente vulnerabile care, din motive obiective (constatate în ancheta socială), nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social, hrana li se distribuie la domiciliu. Modalitatea transportării hranei se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale.

 • prepararea şi distribuirea hranei prin centrele mobile de deservire.

Cine sunt beneficiarii serviciilor  prestate de cantinele de ajutor social?

                            

De serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile ale căror venituri lunare pentru anul precedent constituie 1-2 pensii minime pentru limită de vîrstă:

 • persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fară domiciliu, fară susţinători legali, fară venituri sau cu venituri mici);
 • persoanele cu dizabilităţi;
 • copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din familiile cu mulţi copii, din cele monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de organele teritoriale de asistenţă socială).

 

Nu beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social persoanele cărora le sînt aplicabile reglementările legislaţiei privind protecţia socială şi reintegrarea profesională a şomerilor.

Persoanele cuprinse în categoriile menţionate beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social,   pe o perioadă de cel mult 30 de zile în trimestru (120 de zile anual).

Ce acte este necesar de prezentat?

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte în baza următoarelor documente:

 • cererea-tip a solicitantului adresată primarului satului (comunei), oraşului (municipiului), pretorului (în municipiul Chişinău), la care se anexează copiile, după caz, ale:
 • buletinului de identitate (paşaport) sau adeverinţei de naştere, pentru cei care nu au atins vîrsta majoratului;
 • adeverinţelor de naştere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu mulţi copii);
 • certificatului despre componenţa familiei, eliberat de primărie, sau extrasului din cartea de imobil;
 • certificatului de divorţ;
 • adeverinţei medicale a solicitantului, care să certifice că acesta nu suferă de boli transmisibile;
 • alte acte ce atestă starea social-vulnerabilă  a familiei solicitantului :
 • adeverinţa de la primărie, confirmînd că solicitantul nu are în proprietate pămînt – teren agricol, sau, dacă îl posedă, nu obţine venit de pe el din cauza calamităţilor naturale sau din alte motive  întemeiate;
 • adeverinţa de salarizare, cu specificarea salariului net, ajutorului de şomaj etc.

 

Cadrul legislativ:

1.Legea Nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312879

2.Hotărîrea Guvernului  Nr. 1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului –tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298392