Serviciul centrul de asistenta al familiei si copilului

Serviciul Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului

 

Centrul de Asistentă Socială a Copilului şi Familiei instituţie care oferă servicii sociale familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate.

Beneficiarii Centrului

 • copiii şi familiile în dificultate, care au nevoie de susţinere şi servicii sociale;
 • specialiştii, care lucrează în domeniul protecţiei familiei şi copilului.

Scopul Centrului asigurarea accesului copiilor şi familiilor in  dificultate la servicii de asistenţă socială de calitate.

Obiectivele Centrului

 • dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale care ar preveni separarea copilului de familie şi plasarea în instituţii rezidenţiale;
 • dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale pentru re/integrarea copiilor lipsiţi de grija părinţilor în familii şi comunitate;
 • consolidarea capacităţilor resurselor umane, implicate în asistarea copilului şi a familiei;
 • consolidarea capacităţilor parentale de îngrijire şi protecţie a copiilor.

Tipuri de Servicii

 • Prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii materne infantile şi a copiilor de vîrstă de pînă la 5 ani la domiciliu.
 • Întegrarea şi re/integrarea socială a copiilor aflaţi în îngrijire rezidenţială.
 • Asistenţă psihologică şi juridică.
 • Promovarea serviciilor sociale.

Prevenirea  instituţionalizării

 • identifică familiile în dificultate şi propune măsuri de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • evaluează situaţia familiilor în dificultate şi elaborează rapoarte de evaluare;
 • realizează vizite de evaluare şi monitorizare la domiciliul familiilor cu copii în dificultate;
 • elaborează, în comun cu echipa multidisciplinară, copilul şi familia, planul individualizat de asistenţă;
 • face mediere între familie şi organizaţii/instituţii, ce ar putea interveni în soluţionarea problemei;
 • monitorizează situaţia familiei şi a copilului;
 • organizează şedinţe de revizuire a planului individualizat de asistenţă şi de închidere a cazului;
 • oferă asistenţă familiei pentru o perioadă stabilită, în conformitate cu obiectivele planului individualizat de asistenţă;
 • organizează şedinţe ale grupurilor de suport reciproc;
 • prezintă cazurile de prevenire la Comisia Raională pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate;
 • introduce informaţia despre copil şi familie în Baza de date.

Integrarea şi re/integrare socială a copiilor aflaţi în îngrijire rezidenţială

 • colaborează cu personalul instituţiilor rezidenţiale, autorităţile tutelare pentru identificarea;
 • cazurilor copiilor şi familiilor pentru a fi incluse în procesul de re/integrare;
 • examinează cazurile cu privire la copiii instituţionalizaţi;
 • identifică părinţii copiilor instituţionalizaţi, analizează cauzele instituţionalizării;
 • evaluează situaţia copilului instituţionalizat şi elaborează rapoarte de evaluare;
 • realizează vizite la domiciliul familiei biologice /extinse;
 • elaborează, în comun cu echipa multidisciplinară, copilul şi părinţii, planul individualizat de asistenţă;
 • conlucrează cu părinţii, pentru consolidarea capacităţilor parentale;
 • oferă asistenţă pentru reîntoarcerea copiilor în familia biologică, extinsă sau substitutivă;
 • prezintă cazurile de re/integrare la Comisia Raională pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate;
 • monitorizează situaţia post-re/integrare a familiei şi copilului;
 • introduce informaţia despre copil şi familie în Baza de date.
 • oferă suport profesional şi colaborează cu asistenţii sociali din instituţiile rezidenţiale în vederea integrarării în familie şi comunitate a absolvenţilor.

Asistenţă  psihologică şi juridică

 • oferă asistenţă juridică şi consiliere psihologică copilului şi familiei cu copii în dificultate;
 • reprezintă Centrul în faţa organelor judiciare, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi juridice pe bază de mandat expres pentru fiecare caz în parte, doar în domeniul activităţii Centrului.

Centru de Asistență Socială a Copilului și Familiei își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația internaționalăratificată de RM:

 • Declaraţia ONU a drepturilor copilului din 20.11.1959, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi naţională: Constituţia RM din 29.07.1994,
 • Codul Familiei al Republicii Moldova,
 • Codul Civil al Republicii Moldova,
 • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova,
 • Legii nr.122 din 18.06.2010 cu privire la modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003,
 • Legii nr.140 din 14.06.2013 cu privire la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,
 • Legea nr.338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului,
 • Hotărîrea de Guvern, nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii,
 • Hotărîrea de Guvern nr. 1370 din 20 decembrie 2016 cu privire la mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu,
 • Hotărîrea de Guvern, nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru indentificarea, evaluarea, refererirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului,
 • Instrucţiune nr.4 din 21.01.2004 cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, Managementul de caz aprobat prin Ordinul Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei nr.71 din 03.10.2008,
 • Deciziei nr. 03-08 din 29.04.2011 cu privire la crearea Centrului de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei și altor acte normative în domeniul protecției sociale şi conform planului de activitate aprobat la data 28.02.2017.