Serviciul Adopție

Serviciul social  Adopție

service adope

Adopţia este un act juridic încuviinţat de instanţa de judecată, care stabileşte între părinţii adoptivi şi copilul adoptat legătura de rudenie. În urma adopţiei între părinţii adoptivi şi copilul adoptat apar drepturi şi obligaţii similare celor dintre părinţi şi copii biologici. După adopţie, încetează legătura de rudenie între copil şi părinţii săi biologici. Totodată, copilul adoptat intră în relaţii de rudenie cu rudele părinţilor adoptivi.

Cadrul legislativ

Serviciul adopţie aprobat prin Legea Republicii Moldova nr. 99, cu privire la regimul juridic al adopţiei din mai 2010, este un serviciu tradiţional oferit în cadrul sistemului de protecţie a copilului şi reprezintă protecţia drepturilor copilului, prin care se stabileşte filiaţia între cel care adoptă şi copil, precum şi rudele adoptatorului. Adopţia dă naştere unei legături irevocabile, care trebuie să garanteze copilului o protecţie absolută.

Cine poate adopta un copil?

Adopţia, este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu, au atins vîrsta de 25 de ani şi sunt cu cel puţin 18 ani mai în vîrstă decît cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. În unele cazuri, instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani. În cazul unui cuplu, unul dintre soţi trebuie să aibă împlinită vîrsta de 25 de ani, iar căsătoria lor să dureze de cel puţin 3 ani pînă în momentul depunerii cererii de adopţie.

Nu pot adopta copii :

 • persoanele decăzute din drepturile părinteşti;
 • stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor;
 • persoane care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici;
 • care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiile părinteşti şi sunt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul este luat din grija lor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, fără decădere din drepturi;
 • persoanele exonerate de obligaţiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor;
 • cei ce au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţarea adopţiei;
 • persoanele care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni intenţionate: contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, referitoare la viaţa sexuală, contra familiei şi copiilor.

De ce acte avem nevoie pentru întocmirea dosarului?

Persoanele ce intenţionează să înfieze unul sau mai mulţi copii urmează să pregătească actele ce urmează a fi anexate la cererea de adopţie, după cum urmează:

 • copia de pe actul de identitate;
 • copia de pe certificatul de naştere;
 • copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, dacă sunteţi divorţat;
 • certificatul de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi suma ce constituie salariul pentru ultimele 12 luni. În cazul cînd nu sunteţi angajat, urmează să fie prezentată copia de pe declaraţia de venituri depusă la Inspectoratul Fiscal de Stat sau un alt act ce ar putea confirma venitul pentru ultimele 12 luni;
 • copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ (contractul de vînzare- cumpărare a locuinţei, contractul de închiriere a spaţiului locativ);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical, în care se confirmă că nu suferă de boli psihice şi de alte maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, eliberat de instituţia medicală de la domiciliu;
 • autobiografia (se scrie în formă liberă şi urmează să includă date cu referire la naşterea solicitantului; date despre părinţii persoanei ce a depus cererea; informaţii cu referire la studiile persoanei, la căsătorie, se indică dacă persoana are copiii din căsătoriea care nu este desfăcută, dintr-o altă căsătorie sau din afara căsătoriei; date cu privire la viaţa profesională, locul de muncă, salariul lunar, precum şi alte informaţii care se consideră că ar fi utile la examinarea cerererii).

Unde trebuie să se adreseze persoanele care vor să adopte un copil?

Autorităţile competente în domeniul adopţiei, conform art. 5, Legea RM nr. 99 din 28.05.2010, privind regimul juridic al adopţiei în Republica Moldova sunt: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău. Aici se poate adresa oricine doreşte să adopte un copil.

Cadrul legislativ după care se ghidează Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni privind regimul juridic al adopţiei.

1.Legea nr. 99 din  28.05.2010, privind regimul juridic al adopţiei.