Serviciul Asistenta sociala comunitara

Ce este Serviciul asistență socială comunitară?

Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu creat pe lângă structura teritorială de asistență socială din subordinea Consiliului raional, în conformitate cu legislația. În activitatea sa Serviciul de asistență socială comunitară se conduce de legislație, dispozițiile și instrucțiunile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, deciziile autorităților administrației publice locale, structurii teritoriale de asistență socială, alte acte normative, precum și de Regulament.

Serviciul de asistență socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice și persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluționării situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate.

Scopul si obiectivele

Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop prestarea asistenței socială la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate la nivel de comunitate.

Obiectivele serviciului de asistență socială comunitară constau în:

 • Identificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale;
 • Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate;

Principiile de organizare

Principiile care stau la baza activității serviciului de asistență socială comunitară sunt:

 1. Principiul accesibilității: Serviciul de asistență socială comunitară asigură accesul deplin și nemijlocit al beneficiarilor la asistență socială oferită;
 2. Principiul abordării ne-discriminatorii și egalitatea șanselor: serviciul de asistență socială comunitară este deschis fiecărui beneficiar indiferent de sex, religie, naționalitate, stare de sănătate, nivel de educație, stare socială, vârstă;
 3. Principiul abordării individualizate și respectarea demnității beneficiarului: fiecare beneficiar este tratat cu respect, acordându-i-se sprijin în dependență de nevoile sale individuale;
 4. Principiul participativ: serviciul de asistență socială comunitară se realizează prin implicarea comunității și beneficiarilor în prevenirea și soluționarea problemelor sociale;
 5. Principiul confidențialității și respectării eticii profesionale: informația privind beneficiarul se va păstra cu confidențialitate și se va comunica altor persoana doar cu acordul prealabil al beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, respectând Codul Deontologic al asistentului social.

 

Cine sunt beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară ?

 • Comunitatea ca un tot întreg;
 • Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:
 • copii și familii: familii cu copii în situații de risc, familii cu copii cu dizabilități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, copii cu dizabilități și alții;
 • persoane tinere: tineri cu dizabilități, mame minore, tineri în conflict cu legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții;
 • persoane vârstnice: persoane solitare, persoane cu dizabilități, persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vârstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav, alții;
 • grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu dizabilități, victime ale violenței în familie, potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de detenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minorități etice, alții;
 • Persoana aflată în situație de dificultate.

 

Funcțiile Serviciului Asistență Socială Comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară are ca funcție de a acționa la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate, de a susține comunitatea în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate, de a realiza legătura cu instituțiile statului, cu societatea civilă, cu resursele comunitare, care prevede:

–         Evaluarea problemelor sociale din comunitate;

–         Informarea și sensibilizarea populației privind problemele sociale din comunitate și organizarea activității în vederea prevenirii și stopării extinderii problemelor sociale în comunitate;

–         Identificarea resurselor disponibile în comunitate pentru soluționarea situațiilor de dificultate;

–         Mobilizarea potențialului comunitar pentru depășirea stării de dificultate și susținerea acțiunilor de voluntariat;

–         Organizarea cooperării și conlucrării între instituțiile locale și membrii comunității pentru implicare în soluționarea situațiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup și individual. De a susține grupurile de beneficiari aflați în dificultate în vederea depășirii problemelor sociale, care prevede:

–         Evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate aflați în dificultate;

–         Susținerea grupurilor de beneficiari în accesarea prestațiilor sociale;

–         Dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflați în dificultate;

–         Susținerea beneficiarilor prin organizarea și facilitarea activităților în cadrul grupurilor de suport reciproc;

–         Susținerea managerului de caz în realizarea planurilor individuale de asistență a beneficiarilor aflați în serviciu de asistență parentală profesionistă, serviciul casei de tip familie, tutelă/curatelă;

–         Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrați/reîntorși în comunitate;

–         Informarea structurii teritoriale de asistență socială privind necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate; de a susține persoanele aflate în dificultate în vederea soluționării problemelor sociale, care prevede:

–         Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizează conform procedurii managementului de caz și include următoarele etape de lucru cu beneficiarul:

 1. identificarea persoanele aflate în dificultate din comunitate;
 2. evaluarea necesităților individuale;
 3. elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență a beneficiarului, în caz de necesitate;
 4. referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate;
 5. evaluarea rezultatelor și planului individualizat de asistență;
 6. închiderea cazului.

Pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de caz.

Organizarea activităților de susținere a beneficiarilor de diferite vârste cu diverse probleme sociale și a familiilor acestora prin:

–         consolidarea capacității familiei/persoanei de a face față problemelor cotidiene;

–         consolidarea rețelei sociale a familiei/persoanei pentru depășirea stării de dificultate;

–         suport în perfectarea actelor de identitate;

–         suport în accesarea prestațiilor sociale, serviciilor educaționale, medicale, susținerea familiei/persoanei;

–         mobilizarea potențialului comunitar în susținerea familiei/persoanei;

Examinarea tuturor posibilităților de satisfacere a necesităților beneficiarului în cadrul familiei și comunității. În cazul în care situația beneficiarului necesită intervenție complexă, asistentul social comunitar referă cazul spre servicii sociale specializate. Referirea beneficiarului este coordonată și realizată prin intermediul asistentului social supervizor și șefului Serviciului de asistență socială comunitară;

Prestarea asistenței în cazuri de urgență în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară sau în cadrul serviciilor sociale specializate, înainte sau concomitent cu efectuarea evaluării beneficiarului.

Cadrul juridic

 1. Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003
 2. H.G nr. 1512 din 31.12.2008
 3. Ordinal MMPSF RMnr.024 din 08.12.2009
 4. Decizia Consiliului Raional nr.02-17 din 05.06.2014, privind aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului de asistență socială comunitară
 5. Fișa de post a Șef Serviciu Asistență Socială Comunitară
 6. Fișa de post a asistentului social
 7. Fișa de post a asistentului social supervizor
 8. Ordun nr.45 din 01.03.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru personalul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ialoveni.
 9. Ordin nr.46 din 01.03.2016, Cu privire la aprobarea Codul Etic al salariaților din cadrul DASPF Ialoveni.
 10. Ordin nr.48 din 01.03.2016, Cu privire la aprobarea nomenclatorului de register pentru acrivitatea asistenților sociali comunitari.
 11. Ordin nr.41 din 27.02.2017, Cu privire la aprobarea Procedurii cu privire la prevenirea și combaterea discriminării.

 

Să nu încetezi să speri chiar și atunci cînd se părea că totul este pierdut, să nu încetezi să crezi în tine însuți și să ai încredere în faptul că pe termen lung valorile înving mereu.