Serviciul Casă comunitară pentru copii în situație de risc, or. Ialoveni

Serviciul Casă comunitară pentru copii în situație de risc, or. Ialoveni

 

 Scopul, obiectivele şi principiile serviciului

Scopul serviciului este asigurarea creşterii şi dezvoltării copilului într-un mediu de viaţă apropiat celui familial, pentru o perioadă determinată de timp.

 

Obiectivele serviciului sînt:

 • sigurarea condiţiilor de îngrijire, întreţinere, educaţie şi dezvoltare a copilului în conformitate cu particularităţile de vîrstă, individuale şi cu standardele minime de calitate;
 • promovarea dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor copilului pentru o viaţă independentă;
 • asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare şi facilitarea procesului de (re)integrare a copilului în familie, şcoală şi comunitate.

 

Prestarea serviciului se realizează în baza următoarelor principii:

 1. a) respectarea drepturilor şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
  b) nondiscriminare;
  c) abordare individualizată a copilului;
  d) promovarea incluziuni educaţionale;
  e) protecţia împotriva abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
  f) acordarea asistenţei într-un mod prietenos copilului;
  g) abordare multidisciplinară;
  h) asigurarea participării copilului şi respectarea opiniei acestuia;
  i) asigurarea dreptului copilului la reclamaţii;
  j) confidenţialitatea informaţiei;
  k) parteneriatul public-privat.

 

Organizarea şi funcţionarea serviciului

Serviciul este amplasat într-o casă de locuit la sol, amplasată în comunitate, amenajată şi dotată conform standardelor de calitate, astfel încît să ofere copiilor un mediu de trai similar celui familial, în condiţii corespunzătoare de siguranţă, confort şi accesibilitate.

 

Beneficiarii Serviciului sînt:

Copii cu vîrsta cuprinsă între 10–18 ani, care sînt privaţi temporar sau permanent de mediul familial şi nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial, serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau adoptaţi, iar în cazul fraţilor, beneficiari pot fi copii cu vîrsta mai mică de 10 ani, dar nu mai mică de 6 ani. În Casa comunitară pot fi plasaţi concomitent maximum 10 copii.

 

Casa comunitară prestează următoarele servicii:
a) găzduire;
b) întreţinere;
c) alimentaţie;
d) formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
e) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
f) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
g) consiliere şi reabilitare psihosocială;
h) petrecerea timpului liber;
i) orientare profesională;
j) (re)integrare familială;
k) incluziune comunitară şi socială;
l) însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenţei.

Plasamentul copiilor:

Copiii sînt plasaţi în Casa comunitară în regim de urgenţă sau planificat.
În cazul copiilor plasaţi în regim de urgenţă, asistentul social comunitar de la domiciliul copilului efectuează evaluarea complexă a situaţiei copilului conform prevederilor legislaţiei.
Plasamentul planificat al copilului în Casa comunitară se realizează în temeiul dispoziţiei structurii teritoriale de asistenţă socială, care se emite în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
La plasarea copilului în Casa comunitară, se încheie un acord de plasament între autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului, reprezentantul legal al copilului (după caz) şi directorul Casei comunitare (formularul Acordului de plasament din anexa la prezentul Regulament).
După plasarea copilului, directorul Casei comunitare desemnează o persoană-cheie pentru copil.
Persoana-cheie oferă copilului asistenţă, consiliere şi informare, ghidează copilul în activităţile zilnice.
În termen de 7 zile calendaristice de la plasarea copilului, se realizează evaluarea complexă multidisciplinară a copilului, se identifică necesităţile acestuia şi se elaborează, în cadrul echipei multidisciplinare, planul individualizat de servicii.
La elaborarea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere) şi reprezentantul legal al acestuia/alţi membri ai familiei copilului sau persoane relevante, după caz.
Activităţile zilnice sînt realizate conform planului săptămînal de activităţi elaborat, în baza planului individualizat de servicii, de către persoana-cheie în comun cu alţi membri ai personalului din Casa comunitară, implicaţi în procesul de asistenţă a copilului.
Monitorizarea procesului de implementare a activităţilor zilnice, conform planului săptămînal de activităţi, este realizată de către directorul Casei comunitare.
Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţămînt primar, gimnazial, liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, care reprezintă o sumă fixă de bani acordată copilului zilnic pentru gestionare individuală.
Personalul Casei comunitare acordă suport şi îndrumare copilului în procesul de gestionare a indemnizaţiei zilnice pentru copil.

 

Personalul Serviciului include:

 • personal administrativ – directorul Casei comunitare;
 • personal specializat – pedagogi sociali;
 • personal auxiliar – bucătar, femeie de serviciu.

 

Recrutarea şi evaluarea personalului este realizată de către prestatorul serviciului.
Structura şi statele de funcţii ale Casei comunitare sînt aprobate de către prestatorul de serviciu, iar în cazul Casei comunitare cu statut de instituţie publică – de către Consiliul raional, în conformitate cu scopul şi obiectivele acesteia, precum şi cu standardele minime de calitate.
Personalul din Casa comunitară este selectat prin concurs, angajat şi promovat de către prestatorul de serviciu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Fiecare membru al personalului are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului, certificate prin documente de studii şi de formare profesională.
Personalul Casei comunitare îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa postului şi cu normele deontologice.
Numărul de personal din Casa comunitară este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite şi corespunde necesităţilor de îngrijire ale copiilor aflaţi în serviciu.
Numărul total de persoane care lucrează zilnic nemijlocit cu copiii şi planificarea timpului de lucru trebuie să asigure un raport constant adult/copil pentru 24 ore, de-a lungul întregii săptămîni şi al întregului an.
În Casa comunitară raportul constant adult/copil pentru 24 ore este 1:5. Pedagogii sociali lucrează în ture.
Înainte de aprobare, solicitanţii la postul de director şi pedagog social urmează cursul de formare iniţială cu durata de 50 ore, organizat de prestatorul serviciului.
Anual, personalul participă la cursuri de formare profesională continuă cu durata de minim 20 de ore, organizate de prestatorul serviciului.
La momentul angajării, iar ulterior o dată la şase luni, personalul este obligat să efectueze examenul medical profilactic, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.
Evaluarea performanţelor personalului este realizată anual de directorul Casei comunitare, care, totodată, înaintează structurii teritoriale de asistenţă socială rapoarte privind revizuirea anuală a competenţelor profesionale a personalului angajat.

 

Cadru legislativ:

1. Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989

https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf

2. Legea nr.338 din 15.12.1994 cu privire la drepturile copilului.

3. Legea nr.140/14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţiede risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348972

4. Hotărârea GuvernuluiNr. 52 din  17.01.2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc..

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346425

5. Hotărârea Guvernului Nr. 529 din  03.07.2014 cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353752

6. Decizia nr.03-08 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului şi statutului  de personal al Serviciului Casă comunitară pentru copii în situaţii de risc.