Serviciul Asistenţa parentală profesionistă (APP)

Serviciul Asistenţa parentală profesionistă (APP) – este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.

gradinite_estivale_2017_2

Cine este asistentul parental profesionist?

Asistentul parental profesionist – persoana care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului, în vederea asigurării reintegrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial.

 

Cine poate fi prestator de serviciu APP?

Poate fi prestator orice persoană (căsătorită sau celibatară) care nu este rudă cu copilul, pînă la gradul IV inclusiv, nu are antecedente penale şi nu este diagnosticată cu boli infecţioase care ar putea pune în pericol viaţa copilului, fiind aptă să presteze acest serviciu.

Unde se poate adresa persoana pentru a deveni asistent parental profesionist şi ce documente sunt necesare pentru aceasta?

Solicitantul care doreşte să devină asistent parental profesionist trebuie să depună o cerere la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, cu prezentarea următoarelor documente:

 • Copia buletinului de identitate al solicitantului;
 • Certificatul cu privire la starea sănătăţii şi starea civilă;
 • Actul de examinare a condiţiilor de trai;
 • Certificatul privind componenţa familiei;
 • Certificatul de la locul de muncă;
 • Cazierul juridic al solicitantului;
 • Alte informaţii relevante solicitate de prestatorul de serviciu.

 

Care sunt tipurile şi termenele de plasare a copiilor în serviciul APP?

Cîţi copii pot fi luaţi în plasamentul APP?

 • plasament de urgenţă – plasamentul copilului în familia asistentului parental pentru o perioadă ce nu depăşeşte 72 de ore.
 • plasament de scurtă durată – plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni.
 • plasament de lungă durată – plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist, pînă la data atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani.
 • plasament provizoriu– plasament planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de pînă la o săptămînă, în mod regulat, în scopul de a oferi părinţilor copilului cu necesităţi speciale timp pentru odihnă şi de a permite menţinerea copilului în familie.

Orice tip de plasament are drept scop protecţia socială a copilului aflat în situaţie de risc.

 

În care cazuri poate fi reziliat contractul individual de muncă între asistentul parental profesionist şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei?

Contractul poate fi reziliat:

 • în cazul în care se constată că plasamentul este în detrimentul bunăstării copilului;
 • în cazul în care asistentul parental profesionist depune cerere pentru sistarea activităţii sale.

În aceste cazuri se caută o altă formă de protecţie pentru copiii scoşi din serviciu.

 

Cum se salarizează asistentul parental profesionist?

Asistentul parental  profesionist se salarizează în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 381 din 13.04.2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare.

 

Care sunt beneficiile acordate copiilor plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă?

Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

Nr.
crt
Tipul alocaţiei         Mărimea alocaţiei pentru un copil, lei
Plasament
de lungă
durată
Plasament
de scurtă
durată
Plasament
de urgenţă
Plasament provizoriu
1. Alocaţie unică la plasament 3000 3000 500 250
2. Alocaţie lunară
pentru întreţinerea copilului
31 de lei/zi 31 de lei/zi 31 de lei/zi 31 de lei/zi
3. Alocaţie anuală
pentru îmbrăcăminte
şi încălţăminte,
produse
igienico-sanitare
3000 3000
4. Alocaţie unică
la împlinirea vîrstei
de 18 ani
1000 1000
 • În cazul plasamentului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a unui copil cu dizabilităţi, alocaţiile: unică la plasament, lunară pentru întreţinerea copilului şi anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se vor majora cu 30 la sută.
 • În cazul plasamentului de scurtă durată, alocaţia unică la plasament şi alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se acordă pornind de la calculul de 250 de lei lunar, în funcţie de durata plasamentului stabilită de către autoritatea tutelară.
 • Alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului se va acorda în funcţie de numărul efectiv de zile în plasament.
 • În cazul plasamentului provizoriu, alocaţia unică la plasament se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

Alocaţia unică se acordă asistentului parental profesionist pentru acoperirea necesităţilor copilului.

 

Cadrul legislativ după care se ghidează Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, în privinţa Serviciului Social Asistenţă Parentală Profesionistă:

 1. Hotărîrea de Guvern nr. 1361 760 din 17.09.2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală
  profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

           http://lex.justice.md/md/354816/.

 

 1. Hotărîrea de Guvern nr. 381 din 13.04.2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare.

           http://lex.justice.md/md/326354

 

 1. Hotărîrea de Guvern nr. 924 din  03.12.2009, cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

           http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333273

 

 1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă, conform Deciziei Consiliului Raional nr.03-10 din 20.08.2015.