Casa de copii de tip familial

Cine este parintele educator?

părinte-educator – persoană selectată şi aprobată conform prevederilor prezentului Regulament, care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrăriilui în familia biologică sau extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau altor forme de îngrijire de tip familial;
familia părintelui-educator – persoanele care locuiesc în familia părintelui-educator, cu excepţia copilului/ copiilor plasaţi temporar în casa de copii de tip familial.

 

Cine poate fi prestastor de serviciu CCTF?

Părinţi-educatori pot fi cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 25 de ani, locuiesc pe teritoriul republicii şi ale căror calităţi morale şi stare a sănătăţii le permit îndeplinirea obligaţiilor respective.

 

Unde se poate adresa persoana pentru a deveni asistent parental profesionist şi ce documente sunt necesare pentru aceasta?

Solicitantul care doreşte să devină asistent parental profesionist trebuie să depună o cerere la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni, cu prezentarea următoarelor documente:

  • Copia buletinului de identitate al solicitantului;
  • Certificatul cu privire la starea sănătăţii şi starea civilă;
  • Actul de examinare a condiţiilor de trai;
  • Certificatul privind componenţa familiei;
  • Certificatul de la locul de muncă;
  • Cazierul juridic al solicitantului;
  • Alte informaţii relevante solicitate de prestatorul de serviciu.

 

Cîţi copii pot fi luaţi în plasamentul CCTF?

În CCTF pot fi plasaţi de la trei pînă la şapte copii cu vîrste de pînă la 14 ani. Numărul total al copiilor plasaţi în CCTF şi al copiilor proprii nu va depăşi 7 persoane.

Diferenţa de vîrstă între părinţii-educatori şi copilul plasat în CCTF va fi de minimum 15 ani şi maximum 50 de ani.

 

În care cazuri poate fi reziliat contractul individual de muncă între asistentul parental profesionist şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei?

Contractul poate fi reziliat:

  • în cazul în care se constată că plasamentul este în detrimentul bunăstării copilului;
  • în cazul în care parintele educator depune cerere pentru sistarea activităţii sale.

În aceste cazuri se caută o altă formă de protecţie pentru copiii scoşi din serviciu.

 

Care sunt beneficiile acordate copiilor plasaţi în serviciul de CCTF?

 

Nr.

d/o

Asigurarea materială a caselor de copii de tip familial Normele pentru un copii
1. Alocaţii anuale prevăzute pentru asigurarea caselor de copii de tip familial, inclusiv pentru procurarea inventarului necesar, îmbrăcămintei, încălţămintei, rechizitelor şcolare, obiectelor de igienă şi medicamentelor 3000 lei
2. Alocaţii lunare pentru întreţinerea unui copil 750 lei
3. Alocaţii lunare destinate compensării mijloacelor financiare necesare pentru deservirea clădirilor, achitarea consumului de gaze, energie termică, procurarea cărbunilor şi lemnelor şi altor cheltuieli de gospodărire În baza facturilor de achitare sau a altor documente financiare, conform normativelor şi tarifelor stabilite în localitatea respectivă (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.937 din 12 iulie 2002)
 4. Compensarea plăţii pentru energia electrică 30 kw lunar pentru fiecare copil orfan şi rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu tarifele în vigoare şi 60 kw pentru apartamentele (casele) dotate cu plite electrice
 5. Compensarea plăţii de abonament pentru telefon Se efectuează conform normelor şi tarifelor în vigoare
6. Indemnizaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani pentru fiecare copil care nu învaţă în instituţii de învăţămînt secundar profesional şi superior, ce se virează la contul personal al copilului, deschis în instituţiile bancare 1000 lei

 

Cadrul legislativ:

1.Hotărîre nr. 924, din  31.12.2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333273